Стручни сарадници

Нина Сретеновић, педагог школе

У ОШ „Ратко Вукићевић“ као педагог радим 27 година.

Педагог, као стручни сардник, прати и примењује нове педагошке приступе у настави. Учествује у планирању, програмирању и реализовању васпитно-образовног рада, као и у истраживањима која се баве проблематиком школе, ученика и породице. Такође, педагог пружа подршку наставницима на унапређивању и осавремењивању образовно-васпитног рада, као и родитељима у јачању њихових васпитних компетенција. Доприноси оставривању сарадње породице и школе, школе и друштвених институција, које су од значаја за успешан рад школе.

Значајна је улога коју педагог има у раду са ученицима. Прати и анализира њихове потребе и реализује различите активности са њима, уз уважавање њихових индивидуалних карактеристика. У раду са ученицима, посебну пажњу педагог посвећује стварању подстицајног окружења, позитивне социјалне климе у одељењу, као и развијању позитивних међусобних односа наставника и ученика, заснованих на узајамном поверењу, поштовању, уважавању и сарадњи.

Педагог наше школе учествује у организацији и реализацији школских активности и координатор је Тима за заштиту деце/ученика од насиља и дискриминације.

Ивана Хофман, психолог школе

Психолог обавља саветодавне разговоре са ученицима који имају разне проблеме као и потребе да разговарају са стручним лицем. Ти проблеми су најчешће везани за школу и оцене, међусобно дружење, породичне проблеме и приватне личне проблеме.

Такође, психолог врши саветодавне разговоре са родитељима ученика када дође до одређених проблема, даје одређене предлоге и савете како да се они превазиђу.

У циљу решавања одређених развојних криза и проблема ученика, психолог у сарадњи са одељењским старешином, учеником и родитељима, приступа коришћењу психолошких метода и тестова како би се ти проблеми решили.

Психолог школе сваке године, од марта месеца, врши тестирање зрелости и спремности детета за школу и формира одељења.

Са учитељима и наставницима, психолог идентификује даровите ученике из одређених области, да би се ти ученици, током школовања определили за одговарајуће секције, а касније правилно професионално усмерили.

Психолог школе ради професионално информисање и саветовање ученика путем индивидуалних  разговора и тестова за професионални избор занимања, предавања и упознавања са профилима средњих школа.

Због сложене природе свог посла, психолог сарађује са многим институцијама у граду: Центар за социјални рад, здравствене установе, Министарство просвете, Центар за превенцију болести зависности, Министарство унутрашњих послова…

Из године у годину, запажа се све већа нетолеранција у комуникацији између ученика, па и родитеља међусобно, што доводи до вербалних  конфликата и потребе укључивања психолога у решавању сукоба..

Због повећање агресивности код ученика, у школи је формиран тим за превенцију насиља, а чији највећи терет и сложеност у процени ситуација а самим тим и начина у превенцији насиља, носи психолог.

Посебну пажњу, у сарадњи са осталим стручним сарадницима и наставницима, психолог поклања ученицима који имају одређене тешкоће у развоју.

Виолета Мандић библиотекар школе

Дипломирала на Филолошком факултету у Београду,  група за општу књижевност са теоријом књижевности.

Библиотекар школе омогућава приступ научним, образовним и културним садржајима, развија и негује навике читања и коришћења библиотечких услуга током читавог живота, организује ваннаставне активности, сарађује са институцијама културе и другим библиотекама.

У циљу богаћења библиотечког фонда, анализира потребе корисника и прати издавачку продукцију, брине о фонду школске библиотеке, каталогизује и класификује библиотечку грађу.

Школски библиотекар пружа подршку ученицима и наставницима при избору књига и других извора знања који свим учесницима образовно – васпитног процеса у школи омогућавају да развијају критичко мишљење и да делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима.